AntCRM - Cấu hình nhắc lịch, mẫu tin nhắn

  1. Cấu hình nhắc lịch

  • Bước 1: Trên trang AntCRM, chọn Thiết lập, sau đó chọn Nhắc nhở lịch khám


  • Bước 2: Chọn Danh sách cấu hình nhắc lịch, sau đó chọn Đặt lịch khám 

  • Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết trong bảng Thêm cấu hình, sau đó nhấn nútTrường thông tin 

Mô tả

Dịch vụ SMS *

Chọn loại dịch vụ SMS

Thời gian lấy dữ liệu (hàng ngày) *

Chọn thời gian để lấy dữ liệu

Lấy lịch khám trước *

Chọn thời gian (ngày) để lấy lịch khám đã được đặt

Thời gian gửi SMS (hàng ngày) *

Chọn thời gian để gửi SMS cho khách hàng

Thông báo đến

Thông báo đến người liên quan

Lưu ý: các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập.

  • Bước 4: Sau khi thêm cấu hình nhắc lịch thành công, cấu hình sẽ hiển thị trên màn hình như hình bên dưới, người dùng có thể sửa đổi bằng cách nhấn nút và xóa bằng cách nhấn nút

  1. Thêm mẫu tin nhắn

  • Bước 1: Chọn Danh sách mẫu tin nhắn, sau đó chọn Thêm 

  • Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết trong bảng Đặt lịch khám, sau đó nhấn nútTrường thông tin 

Mô tả

Loại khám *

Nhập loại khám 

Nội dung tin nhắn *

Nhập nội dung tin nhắn để gửi đi cho khách hàng

Lưu ý: các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập.

  • Bước 3: Sau khi thêm mẫu tin nhắn thành công, mẫu tin nhắn sẽ hiển thị trên màn hình như hình bên dưới, người dùng có thể sửa đổi bằng cách nhấn nút và xóa bằng cách nhấn nút


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 28/08/2023 11:59AM
Lần cập nhật gần đây: 30/08/2023 2:13PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:Thuận Trần (thuan.tran@antbuddy.com)
nhắc lịch |