AntCRM - Các thao tác với Task

AntCRM - Các thao tác với Task

Các thao tác với Task


1. Cập nhật Task

Có 2 cách cập nhật Task:

 1. Cập nhật thủ công Task

 2. Cập nhật tại trang Danh sách Task

Lưu ý: Nhân viên phải được cấp quyền mới được phép chỉnh sửa, cụ thể như sau: 

 • Member được cấp quyền sửa ticket sẽ có thể sửa các task: 

 • Task được phân công

 • Task cho chính mình tạo

 • Admin được cấp quyền sửa ticket có thể chỉnh sửa các task được chia sẻ

 • Owner được chỉnh sửa bất kỳ task.

1.1. Cập nhật  thủ công Task

Bước 1: Mở danh sách Task, nhấn vào nút Sửa đổi tại Task mà bạn muốn chỉnh sửa

Trang chuyển đến trang chỉnh sửa Task

Bước 2: Thay đổi các thông tin mong muốn và nhấn Lưu

Nhập và thay đổi thông tin tương tự như lúc tạo Task

 • Trạng thái

 • Nội dung

 • Phụ trách (nhóm, nhân viên)

 • Độ ưu tiên

 • Danh mục

 • Khách hàng, giao dịch liên quan

 • File đính kèm

 • Chế độ chia sẻ

2.2. Cập nhật tại trang Danh sách Task

Bước 1. Tại Menu bên trái, nhấp vào Tasks để mở trang danh sách Task 

Bước 2. Nhấp vào tiêu đề của Task bất kỳ -> Cửa sổ bên phải hiện ra cho phép chỉnh sửa thông tin task (xem hình ở bước 3)

Bước 3. Thay đổi nội dung mong muốn và nhấn nút Lưu

2. Phân công Task

Nhân viên có thể phân công Task cho nhân viên khác hoặc cho bản thân.

Có 3 cách phân công task

2.1. Phân công tại trang thông tin Task

Bước 1. Tại Menu bên trái, nhấp vào Tasks để mở trang danh sách Task , nhấp vào nút Xem ở task bất kỳ

Trang chuyển hướng đến trang Chi tiết thông tin Task

Bước 2. Nhấn vào tên nhân viên phụ trách để mở hộp thoại chỉnh sửa

Bước 3. Chọn nhân viên mong muốn và nhấn dấu tick xanh để lưu thay đổi.

2.2. Phân công Task tại trang cập nhật Task

Bước 1. Mở danh sách Task, nhấn vào nút Sửa đổi tại Task mà bạn muốn chỉnh sửa

Bước 2. Tại trang Sửa đổi Task, thay đổi Phụ trách sang cho nhân viên mong muốn 

Bước 3. Nhấn Lưu để lưu thay đổi.

2.3. Phân công tại trang Danh sách Tasks

Bước 1. Tại Menu bên trái, nhấp vào Tasks để mở trang danh sách Task 

Bước 2. Nhấp vào tiêu đề của Task bất kỳ -> Cửa sổ bên phải hiện ra cho phép chỉnh sửa thông tin task (xem hình ở bước 3)

Bước 3. Thay đổi người phụ trách mong muốn và nhấn nút Lưu

2.4. Phân công hàng loạt Task tại trang Danh sách Tasks

Bước 1. Tại Menu bên trái, nhấp vào Tasks để mở trang danh sách Task 

Bước 2. Tick chọn các Task cần phân công, nhấn nút Phụ trách

Bước 3. Chọn đối tượng để phân công 

 • Chọn Nhóm : “Không có” hoặc nhóm có chứa nhân viên cần chọn. 

 • Chọn Người chịu trách nhiệm là nhân viên bạn muốn phân công.

3. Hoàn thành Task

Khi nhiệm vụ được hoàn thành xong, nhân viên cần Done task (hoàn thành Task). 

Có 2 cách hoàn thành:

 • Hoàn thành task tại trang chi tiết Task

 • Hoàn thành hàng loạt Task tại trang Danh sách Tasks

Lưu ý: Chỉ nhân viên được cấp quyền mới được phép hoàn thành Task 

Để mở lại task, có thể chỉnh sửa trạng thái task theo hướng dẫn ở phần 1. Cập nhật Task

3.1. Hoàn thành task tại trang chi tiết Task

Tại trang thông tin Task , nhấn vào trạng thái DONE để hoàn thành Task.

3.2. Hoàn thành hàng loạt Task tại trang Danh sách Tasks

Bước 1. Tại Menu bên trái, nhấp vào Tasks để mở trang danh sách Task 

Bước 2. Tick chọn các Task cần hoàn thành, nhấn nút Hoàn thành và xác nhận hoàn thành.

4. Xóa Task

Owner được phép xóa bất kỳ task

Admin được phép xóa các task được chia sẻ

Member chỉ được phép xóa task do chính member đó tạo

Mở trang Cập nhật Task, nhấn nút Xóa và xác nhận để hoàn tất 

5. Thông báo trước khi hết hạn Task

Có 3 mức cảnh báo task sắp hết hạn

 • Trước hạn 15 phút

 • Trước hạn 10 phút

 • Trước hạn 5 phút

Tất cả thông báo hết hạn task sẽ hiện trên màn hình cho đến khi nhân viên Xác nhận hoặc chọn Báo lại

Cảnh báo sẽ hiện ở giữa màn hình, kèm ID Task, nhấp vào ID task sẽ mở trang chi tiết Task cần hoàn thành.


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 22/12/2020 3:02PM
Lần cập nhật gần đây: 18/12/2023 10:34AM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)