AntCRM - Hướng dẫn tạo sản phẩm trong giao dịch

Hướng dẫn tạo sản phẩm trong giao dịch

Tại menu chính nhấn nút Setting → nhấn nút Giao dịch → nhấn nút Sản phẩm → nhấn nút Thêm sản phẩm


Điền thông tin cho sản phẩm muốn tạo với các giá trị mong muốn xong nhấn nút Lưu

Chi tiết các giá trị:

Tên sản phẩm: Tên của sản phẩm muốn tạo

Mã sản phẩm: Mã của sản phẩm muốn tạo, mỗi sản phẩm sẽ có 1 mã sản phẩm để phân biệt

Tên thương hiệu: Thương hiệu của sản phẩm

Mô tả: Mô tả về sản phẩm

Giá hiện tại: Thông tin giá của sản phẩm

Giảm giá: Có 2 giá trị là giảm giá bằng tiền hoặc giảm giá bằng %

Danh mục/sub danh muc/sub sub danh mục:


Hướng dẫn tạo tên thương hiệu


Tại menu chính nhấn nút Setting nhấn nút Thông tin doanh nghiệp nhấn nút Thương hiệu nhấn nút Thêm thương hiệu


Điền thông tin cho thương hiệu muốn tạo với các giá trị mong muốn xong nhấn nút Lưu


Chi tiết các giá trị:

Tên Thương Hiệu: Tên của Thương Hiệu muốn tạo

DIDs:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Thông tin thêm:

Mã Thương Hiệu: Mã của thương hiệu muốn tạo, mỗi thương hiệu sẽ có 1 mã thương hiệu để phân biệt

Người quản lý/Nhóm phụ trách: Người quản lí và nhóm phụ trách thương hiệu

Email

Website:

Logo

Hướng dẫn tạo danh mục/sub danh muc/sub sub danh mục giao dịch


Tại menu chính nhấn nút Setting nhấn nút Giao Dịch → nhấn nút Danh mục giao dịch nhấn nút Thêm danh mụcĐiền thông tin cho Danh mục muốn tạo


Để tạo sub danh mục/sub sub danh mục: nhấn nút Thêm danh mục chọn Danh mục Cha → Tạo mới


Sau khi tạo mới ta sẽ được cây danh mục như hình 


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 14/01/2021 10:51AM
Lần cập nhật gần đây: 14/01/2021 10:51AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)