AntCRM - Hướng dẫn thiết lập chung cho Omni

1. Cấu hình thời gian đóng session

Bước 1: Vào Setting

Bước 2:  Chọn Omni

Bước 3: Chọn Thiết lập khác

Bước 4:  Nhập Thời gian đóng session sau mong muốn (phút): Sau khoảng thời gian thiết lập, session tự động đóng

Bước 5: Kích hoạt


2. Cấu hình thời gian chờ thay đổi người phụ trách khi chưa trả lời session: Sau khoảng thời gian thiết lập, nếu agent được assign không trả lời thì session tự động assign cho agent khác theo quy luật phân công

Bước 1: Vào Setting

Bước 2:  Chọn Omni

Bước 3: Chọn Thiết lập khác

Bước 4:  Nhập Thời gian chờ tối đa của session mong muốn (phút)

Bước 5: Kích hoạt


3. Thiết lập hiển thị  số lượng tin nhắn Rút Gọn và Đầy Đủ

Bước 1: Vào Setting

Bước 2:  Chọn Omni

Bước 3: Chọn Thiết lập khác

Bước 4: Chọn hiển thị   hoặc  

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 06/04/2021 9:48AM
Lần cập nhật gần đây: 06/04/2021 9:48AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)