AntCRM - Hướng dẫn cho phép xuất dữ liệu từ AntCRM Data Platform

1. Giới thiệu

AntCRM Data platform cho phép người sử dụng xuất dữ liệu từ AntCRM Data Platform ra những hệ thống bên ngoài để phục vụ các công việc trên hệ thống đó theo dõi, thông báo, cập nhật dữ liệu. Tài liệu này dùng để hướng dẫn cách thực hiện xuất dữ liệu từ AntCRM Data Platform một cách tự động.


2. Hướng dẫn cấu hình

2.1. Hướng dẫn Cấu hình AntCRM Webhook URL


Để xuất dữ liệu từ hệ thống AntCRM Data Platform ra bên ngoài, người dùng cần phải được cài đặt Webhook URL cho tài khoản của riêng mình. URL này là đường dẫn của hệ thống mà người dùng muốn đưa dữ liệu ra ngoài từ AntCRM Data Platform. Mỗi tài khoản người dùng có thể chèn nhiều URL cho nhiều mục đích. Để cấu hình URL này, người dùng cần đăng nhập hệ thống bằng Chỉ có tài khoản admin hoặc owner mới có quyền cấu hình URL. Các bước thực hiện cụ thể như bên dưới:


Bước 1: Vào phần Cài đặt → chọn Other settings → chọn Webhook

Bước 2: Chọn Tab Webhook

Bước 3: Nhập URL của hệ thống mà bạn muốn xuất dữ liệu đến ra ngoài

Bước 4: Cấu hình điều kiện để AntCRM Data Platform gửi sự kiện ra ngoài → chọn Thêm Webhook


Lưu ý: Xem mục 2.2. Sự kiện của AntCRM Webhook để tìm hiểu chi tiết các sự kiện mà AntCRM Data Platform cung cấp.

Sau khi thêm mới Webhook URL, giao diện AntCRM Data Platform sẽ hiển thị như sau2.2. Sự kiện của AntCRM WebhookCác sự kiện AntCRM Webhook hỗ trợ đẩy thông tin ra ngoài, được mô tả như bên dưới

Trường thông tin

Sự kiện

Mô tả

Khách hàng

Tạo mới

Khi contact được tạo mới AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình

Cập nhật

Khi contact được cập nhật AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình

Thêm ghi chú hoặc comment

Khi contact được thêm ghi chú AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình

Nhiệm vụ

Tạo mới

Khi nhiệm vụ được tạo mới AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình

Cập nhật

Khi nhiệm vụ được cập nhật AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình

Thêm ghi chú

Khi nhiệm vụ được thêm ghi chú AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình

Chỉ định (Assign)

Khi nhiệm vụ được Assign AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình

Ticket

Tạo mới

Khi Ticket được tạo mới AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình

Cập nhật

Khi Ticket được cập nhật AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình

Thêm ghi chú

Khi Ticket được thêm ghi chú AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình

Chỉ định (Assign)

Khi Ticket được Assign AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình

Giao dịch (Deal)

Tạo mới

Khi Giao dịch được tạo mới AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình

Cập nhật

Khi Giao dịch được cập nhật AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình

Thêm ghi chú

Khi Giao dịch được thêm ghi chú AntCRM Webhook sẽ đẩy thông tin đến Webhook URL đã cấu hình


2.3. Mô tả tham số

Dưới đây là bảng mô tả các tham số của AntCRM Data platform

Field Name

Kiểu

Mô tả

eventCode

string

Xem bảng EventCode 

createdBy

Object 

avatar: "/static/avatars/57f2399cd7351a3e75f8aa1a1477998580867"

email:"tran.le@htklabs.com"

firstname:"Tran"

id:"57f2399cd7351a3e75f8aa1a"

lastname:"Le"


contact

Object

{lastname:""

name:"huyen@grandpasgarđến.org"}


Chú ý: Contact danh cho các event của contact và có liên quan đến contact 


ticket

Object 

{TicketId:434

assignedTo:"584a439acdff33ff1756b4df"

createdBy:"584a439acdff33ff1756b4df"

followers:[]

group:"584a4142cdff33ff1756b4d3"

id:"59b290f6820385fd1e26c3e5"

title:"Cai dat pfsense cho van phong moi"}


Chú ý: 

- Ticket dành cho các event liên quan đến ticket 

- assignTo sẽ được populate để lấy thông tin người / group được assigned

task

Object

{"taskId":3704,

"assignTo":"5923f118cacbe6ed63bb7bbe",

"createdBy":"57fb8157fa0e60a8625145a8",

"completedBy":"5923f118cacbe6ed63bb7bbe",

"Permit":{"status":1,"users":[]},

"Id":"59ae89d521f7cfa03f02f8eb"

}


Chú ý: 

- Ticket dành cho các event liên quan đến task  

- assignTo sẽ được populate để lấy thông tin người / group được assigned

content

string

Chuỗi sẽ hiển thị. Ví dụ: 


link 

string

https://happy.beeiq.co/contacts/57fb8157fa0e60a8625145a8

Bảng eventCode: 

Sự kiện

Mô tả

CONTACT_CREATE

Tạo contact

CONTACT_CHANGE

Cập nhật contact

CONTACT_CHANGE_STAGE

Cập nhật stage cho contact

TICKET_CHANGE

Cập nhật ticket

TICKET_CREATE

Tạo ticket 

TASK_CREATE

Tạo task 

TASK_CHANGE

Cập nhật task 

DEAL_CREATE

Tạo deal

DEAL_CHANGE

Cập nhật deal 

NOTE_CREATE

Tao note


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 22/12/2020 3:45PM
Lần cập nhật gần đây: 16/04/2021 5:05PM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)