AntCRM - Thêm thiết lập cơ chế hiển thị thời gian cho session Omni

Thêm thiết lập cơ chế hiển thị thời gian cho session Omni. Thiết lập có 2 giá trị tương ứng là Active và Inactive, trong đó:

Active: Thời gian hiển thị cho session là thời gian tin nhắn cuối cùng được hệ thống ghi nhận

Inactive: Thời gian hiển thị trong session là thời gian agent thao tác lần cuối (gần nhất) cho session

Bước 1: Vào Setting -> vào Omni -> vào Thiết lập Khác

Bước 2: Chọn 

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 03/06/2021 9:32AM
Lần cập nhật gần đây: 03/06/2021 9:32AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)