AntCRM - Thêm thiết lập gọi bằng CallBar App cho Lead/Contact/Account

Thiết lập này cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi cho Lead/Contact/Account thông qua CallBar App thay vì gọi qua CallBar trên trình duyệt.

Bước 1: Chọn Profile -> vào Hồ sơ của bạn

Bước 2: Tắt thiết lập 

Bước 3: Chọn Lead/Contact/Account -> chọn Gọi từ Callbar App


Cuộc gọi được thực hiện từ CallBar App

image


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 03/06/2021 9:49AM
Lần cập nhật gần đây: 03/06/2021 9:49AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)