AntCRM - Thêm tính năng Nhận/Dừng Nhận session trong Omni

1/ Thêm nút Nhận Chat/Dừng Nhận Chat trong Omni. Nút này cho phép user nhận hoặc dừng nhận session trong Omni.

Nhận Chat: Tất cả luồng session sẽ đổ về user theo quy luật phân công trong Omni.User click vào nút sau khi hệ thống cập nhật thành công sẽ chuyển thành nút Dừng nhận chat

Dừng Nhận Chat: Luồng session sẽ không đổ về user nữa, cho tới khi user chọn Nhận Chat lại


Lưu ý: Sau khi hết ca làm, user phải bấm Dừng Nhận Chat rồi logout/hoặc tắt trình duyệt để luồng session không assign về cho mình nữa.


2/ Báo cáo thời gian làm việc trong Omni: Owner có thể xem báo cáo việc Dừng và Nhận Chat của user

Thời gian làm việc:Chi tiết thời gian làm việc: Bao gồm số lần tạm dừng, thời gian bắt đầu và kết thúc của từng  lần tạm dừng, tổng thời gian tạm dừng của từng user

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 29/04/2021 11:01AM
Lần cập nhật gần đây: 25/01/2024 2:41PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)